Năm 2005, Luật giao dịch điện tử ra đời là cơ sở pháp lý và là tiền đề cho sự hình thành, phát triển các giao dịch điện tử tại Việt Nam. Để triển khai Luật giao dịch điện tử, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số (sau đây gọi tắt là Nghị định số 26/2007/NĐ-CP).

Năm 2005, Luật giao dịch điện tử ra đời là cơ sở pháp lý và là tiền đề cho sự hình thành, phát triển các giao dịch điện tử tại Việt Nam. Để triển khai Luật giao dịch điện tử, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số (sau đây gọi tắt là Nghị định số 26/2007/NĐ-CP).

Sau 10 năm triển khai, đến nay, chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số đã trở thành một dịch vụ công nghệ thông tin quan trọng và ngày càng phổ biến, hạ tầng khóa công khai là hạ tầng an toàn thông tin cốt yếu phục vụ các hoạt động giao dịch điện tử góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử và phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam.

Với vai trò và trọng trách chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc thực hiện quản lý nhà nước về dịch vụ chứng thực chữ ký số, trong thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã từng bước xây dựng hành lang pháp lý, ổn định thị trường dịch vụ chứng thực chữ ký số cũng như thúc đẩy việc ứng dụng chữ ký số vào các giao dịch điện tử và nâng cấp hạ tầng hệ thống chứng thực điện tử quốc gia, cụ thể như sau:

1. Hoàn thiện khung pháp lý về dịch vụ chứng thực chữ ký số và nâng cao năng lực tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia

Thực hiện Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ, trong thời gian qua, Bộ TTTT đã chủ trì soạn thảo các Nghị định trình Chính Phủ và ban hành các Thông tư hướng dẫn trong lĩnh vực dịch vụ chứng thực chữ ký số, góp phần quản lý thống nhất và ổn định cho lĩnh vực này. Điển hình gồm:

- Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP.

- Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 15/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2011/NĐ-CP và Nghị định số 26/2007/NĐ-CP.

- Thông tư số 37/2009/TT-BTTTT ngày 14/12/2009 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hồ sơ, thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.

- Thông tư số 08/2011/TT-BTTTT ngày 31/03/2011 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2009/TT-BTTTT quy định về hồ sơ, thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.

- Thông tư số 17/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số.

- Thông tư số 06/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015 quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Hiện nay, Bộ TTTT đang trong quá trình xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 26/2007/NĐ-CP và các Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26/2007/NĐ-CP. Đồng thời, Bộ cũng đang xây dựng Thông tư quy định về việc sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.

Song song với việc ban hành các văn bản, chính sách, việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên trách về lĩnh vực chữ ký số và xác thực điện tử cũng được chú trọng. Năm 2008, Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia được thành lập trực thuộc Cục Ứng dụng công nghệ thông tin (nay là Cục Tin học hóa), Bộ Thông tin và Truyền thông. Đến năm 2014, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn cũng như nâng cao năng lực của tổ chức này, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1592/QĐ-TTg ngày 09/9/2014 về việc thành lập Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại Quyết định số 989/QĐ-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.